จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ “X Campus Ads Idea Contest 2020

บริษัทโซเล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation

โครงการ “X Campus Ads Idea Contest 2020 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.x-campuscontest.com/
สำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกับเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://solexonline.com/ หรือ ติดต่อทาง Line :@solextoplock